Corporate Governance Code

Het ICFG onderzoekt de Corporate Governance Code en biedt ondersteuning aan de Monitoring Commissie Corporate Governance Code.

Ondersteuning Secretariaat Monitoring Commissie Corporate Governance

Medewerkers van het ICFG hebben het secretariaat van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code in 2016 verschillende malen ondersteund. Het ICFG heeft onder andere secretariële werkzaamheden uitgevoerd gedurende het totstandkomingsproces van de consultatieversie en de definitieve versie van de herziene Code.

Beschermingsmaatregelen en Best Practice Bepaling IV.3.11 van de Corporate Governance Code

Het ICFG heeft onderzocht op welke wijze door Nederlandse beursvennootschappen in de praktijk invulling wordt gegeven aan de mogelijkheden tot bescherming die de Nederlandse wet- en regelgeving biedt en welke informatie daarover verstrekt wordt op grond van de Nederlandse Corporate Governance Code. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een literatuuronderzoek en een empirisch onderzoek.

Samenstelling en functioneren van de raad van commissarissen boekjaar 2011

Het ICFG heeft onderzoek gedaan naar de samenstelling en het functioneren van raden van commissarissen en het verslag van de raad van commissarissen. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van een steekproef van Nederlandse beursvennootschappen aan de hand van een analyse van de verslagen en andere openbare informatiebronnen, een enquête onder secretarissen van beursvennootschappen en interviews met commissarissen.
Loading...