Intern toezicht

Het ICFG doet onderzoek naar de rol en het instrumentarium van het intern toezicht (raden van commissarissen, raden van toezicht en non-executives), alsmede naar het gedrag, samenstelling en educatie.

Interne toezichthouder in de semipublieke sector

Een inventariserend onderzoek naar de relaties/interacties tussen de interne toezichthouder en externe toezichthouder enerzijds, en tussen de interne toezichthouder en de externe accountant anderzijds in de pensioensector, woningcorporatiesector en zorgsector, afgaande op jaarverslagenonderzoek, een online enquête, interviews en round table bijeenkomsten.
Meer informatie

VITP-Toezichtcode

Een inventariserend onderzoek (nulmeting) naar (de naleving van) de VITP-Toezichtcode. Onderzocht is hoe de VITP-Toezichtcode (de gedragscode voor intern toezichthouders in de pensioensector) door intern toezichthouders wordt nageleefd en gewaardeerd, afgaande op jaarverslagenonderzoek en een online enquête onder intern toezichthouders in de pensioensector.
Meer informatie

Diversiteit en intern toezicht in de pensioensector

Dit onderzoek inventariseert hoe de besturen en raden van toezicht van bedrijfstakpensioenfondsen en ondernemingspensioenfondsen met een raad van toezicht zijn samengesteld. Hierbij is met name aandacht besteed aan aspecten van diversiteit, zoals man/vrouw-verhoudingen en leeftijd.
Meer informatie

Permanente educatie van intern toezicht in Woningcorporaties

Dit onderzoek inventariseert hoe de besturen en raden van toezicht van bedrijfstakpensioenfondsen en ondernemingspensioenfondsen met een raad van toezicht zijn samengesteld. Hierbij is met name aandacht besteed aan aspecten van diversiteit, zoals man/vrouw-verhoudingen en leeftijd.
Loading...